Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ίδρυση και Ιστορικό

Ίδρυση και Ιστορικό

Παράλληλα με την ίδρυση της Κρητικής Εστίας το 1970 ξεκίνησε μία προσπάθεια για τη δημιουργία και την ίδρυση της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος, η οποία υπάγεται ως Τμήμα στην Κεντρική Διοίκηση του Πνευματικού Ιδρύματος «Κρητική Εστία» (Π.Ι.Κ.Ε.). Το 2000, ξεκινά  την επιστημονική οργάνωση του υλικού της, σύμφωνα με τους διεθνείς βιβλιοθηκονομικούς κανόνες και πρότυπα. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούνται οι Αγγλο-Αμερικάνικοι Κανόνες Καταλογογράφησης (AACR 2)  και οι θεματικές επικεφαλίδες της Library of Congress. Η καθιέρωση των ονομάτων γίνεται από το Library of Congress Name Authorities και από τον Κατάλογο Καθιερωμένων Ονομάτων Φυσικών Προσώπων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας. Τέλος, η ταξινόμηση γίνεται σύμφωνα με το Dewey Decimal Classification, 21st ed.

Tο 2003 η Υπηρεσία Βιβλιοθήκης σταμάτησε τη λειτουργία της.

Από τον Σεπτέμβριο του 2010 αρχίζει σταδιακά η αναβάθμισή της:

 • προσλαμβάνεται εξειδικευμένο προσωπικό,
 • εμπλουτίζεται  το υλικό της με βιβλία και επιστημονικά περιοδικά, οργανώνεται σε τμήματα το υλικό της
 • αρχίζει η παροχή νέων υπηρεσιών στους χρήστες

Από την έναρξη της λειτουργίας της και μέχρι τον Ιούνιο του 2003 λειτουργούσε σε χώρο 20 τ.μ. στο ισόγειο κτιρίου του Πνευματικού Ιδρύματος «Κρητική Εστία», επί της οδού Εριφύλλης. Από τον Σεπτέμβριο του 2010, λειτουργεί στο υπόγειο του ανακαινισμένου κτιρίου του Ιδρύματος, επί της οδού Στράβωνος 12, στο Παγκράτι, συνολικής εκτάσεως 80 τ.μ.

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Π.Ι.Κ.Ε. με την εξέλιξη και την ανάπτυξη των διαδικασιών γύρω από το χώρο της επιστημονικής πληροφόρησης είναι σε θέση σήμερα να εξυπηρετήσει όλα τα μέλη μιας ευρύτερης κοινότητας.


ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Αποστολή της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης είναι η συλλογή, η επεξεργασία και η διάδοση των πληροφοριών που απαρτίζουν και σχετίζονται με τον πληροφοριακό όγκο των τεκμηρίων του Ιδρύματος, καθώς και η εκπαίδευση των χρηστών και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους στην ορθή χρήση των νέων τεχνολογιών και τη σωστή επιλογή των πηγών πληροφόρησης.

Στόχοι

 • Η επιλογή,  η απόκτηση, η οργάνωση και η διαχείριση συλλογών βιβλίων, περιοδικών (έντυπων και ηλεκτρονικών), βάσεων δεδομένων και οπτικοακουστικού  υλικού.
 • Η στελέχωση της Βιβλιοθήκης με κατάλληλα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό και η μέριμνα για τη διαρκή επιμόρφωσή του.
 • Η μέριμνα για την εξασφάλιση του εξοπλισμού (λογισμικού  και υλικοτεχνικού) για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της Βιβλιοθήκης και Κέντρο Πληροφόρησης.
 • Η υποστήριξη και η πληροφόρηση όλων των χρηστών της Βιβλιοθήκης και Κέντρο Πληροφόρησης.
 • Η παροχή ολοκληρωμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης προς όλους τους χρήστες για τη σωστή αξιοποίηση των διαθέσιμων πληροφοριακών πηγών.
 • Η συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων στους τομείς της βιβλιοθηκονομίας και της πληροφόρησης, καθώς και των τεχνολογικών εξελίξεων με στόχο τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και την ανάπτυξη νέων.
 • Η συνεργασία της Βιβλιοθήκης και Κέντρο Πληροφόρησης με άλλες Βιβλιοθήκες, καθώς και με Ιδρύματα και οργανισμούς του εξωτερικού και εσωτερικού
 • Η τακτική αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους χρήστες της Βιβλιοθήκης και Κέντρο Πληροφόρησης.