Κανονισμός Λειτουργίας Του Πνευματικού Ιδρύματος Κρητική Εστία

Κανονισμός Λειτουργίας Του Πνευματικού Ιδρύματος Κρητική Εστία

ΑΡΘΡΟ 1ο

Σκοποί του Πνευματικού Ιδρύματος

 

Σκοποί της Κρητικής Εστίας είναι:

α) Η ηθική και υλική ενίσχυση σπουδαστών και φοιτητών Κρητικής καταγωγής οι οποίοι δεν έχουν οικονομική ευχέρεια και διακρίνονται για επιμέλεια και ήθος.

β) Η ηθική και υλική ενίσχυση και συμπαράσταση σε Κρητικούς που διακρίνονται στην επιστήμη και την τέχνη.

γ) Η γενικότερη εκπαίδευση των νέων, η πνευματική, επιστημονική, λογοτεχνική, καλλιτεχνική ανάπτυξή τους και η διαφύλαξη της πολιτιστικής και πνευματικής κληρονομιάς της Κρήτης.

δ) Η λειτουργία σαν Πνευματικό Ίδρυμα της Κρήτης.

 

ΑΡΘΡΟ 2ο

Μέσα Πραγματοποίησης των Σκοπών

 

Για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών το Ίδρυμα:

α) Διατηρεί στέγη σπουδαστών και φοιτητών,

β) Παρέχει διακρίσεις και υποτροφίες,

γ) Οργανώνει πνευματικές, καλλιτεχνικές, πολιτιστικές, ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, εκθέσεις, εκδόσεις, επιμορφωτικές συναντήσεις, σεμινάρια και συνέδρια.

 

ΑΡΘΡΟ 3ο

Στόχευση Κανονισμού Λειτουργίας

 

Την εσωτερική λειτουργία του Ιδρύματος, διέπει ο παρών κανονισμός, που στοχεύει στην οριοθέτηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των σπουδαστών και φοιτητών, έτσι που να διασφαλίζει, σε κλίμα κατανόησης, αμοιβαίου σεβασμού και συνεργασίας, την ομαλή λειτουργία της Κρητικής Εστίας.

 

ΑΡΘΡΟ 4ο

Προϋποθέσεις και Διαδικασία Εισόδου Οικοτρόφων

 

Στην Κρητική Εστία εισάγονται σπουδαστές και φοιτητές Ανώτερης, Ανώτατης ή Μέσης Τεχνικής ή Επαγγελματικής Σχολής, με διετή τουλάχιστον φοίτηση, καθώς και νέοι επιστήμονες που εισάγονται για μεταπτυχιακές σπουδές ή επιστημονικές έρευνες, κατάγονται από την Κρήτη, δεν έχουν κατοικία στην Αττική και αντιμετωπίζουν οικονομική δυσχέρεια για τη συνέχιση των σπουδών τους, διακρίνονται δε για την επιμέλεια και το ήθος τους.

 

Η εισαγωγή των οικοτρόφων γίνεται για ένα ακαδημαϊκό έτος με δυνατότητα ανανέωσης κατά την απόλυτη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Κρητικής Εστίας.

 

Οι οικότροφοι του Ιδρύματος οφείλουν να μη παρατείνουν αδικαιολόγητα τη φοίτηση τους ή τη διαδικασία για την απόκτηση πτυχίου ή ολοκλήρωσης της έρευνας, καθώς και να μην απομακρυνθούν από την Κρητική Εστία για λόγους παραβίασης του Κανονισμού Λειτουργίας, ούτε να έχουν καταδικαστεί κατά τον Ποινικό Νόμο. Επιπλέον, να μην υποφέρουν από μεταδοτικό ή ψυχικό νόσημα που θέτει σε κίνδυνο την υγεία των άλλων οικοτρόφων.

 

Επίσης, γίνονται δεκτοί και μη Κρήτες σπουδαστές και φοιτητές που αντίστοιχα με τους έχοντες Κρητική καταγωγή, αντιμετωπίζουν οικονομική δυσχέρεια για τη συνέχιση των σπουδών τους,  δεν διαθέτουν κατοικία στην Αττική, και οι οποίοι εισέρχονται με τις ίδιες διαδικασίες  και προϋποθέσεις στην Κρητική Εστία, όπως αναφέρονται ανωτέρω.

 

Οι υποψήφιοι οικότροφοι που επιθυμούν να εισαχθούν στην Κρητική Εστία πρέπει να υποβάλλουν, μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, αίτηση - δήλωση η οποία περιλαμβάνει ατομικά τους στοιχεία και τη ρητή δήλωση τους ότι αποδέχονται τον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας και αναλαμβάνουν την υποχρέωση τήρησης του ως και των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων της Κρητικής Εστίας. Με την υποβολή της αίτησης - δήλωσης υποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά και πιστοποιητικά κατά περίπτωση, διαφορετικά η αίτηση δε θα εξετάζεται και θα τίθεται στο αρχείο αιτήσεων. Συγκεκριμένα, απαιτούνται:

 

 1. Ακριβές Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης τρέχοντος έτους, της οικογένειας του ή και του/της αιτούντος
 2. Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογικής Δήλωσης Εφορίας τρέχοντος έτους αν υπάρχει άλλως περυσινό.
 3. Πιστοποιητικό Σπουδών που περιλαμβάνει στοιχεία όπως το έτος εγγραφής, το έτος φοίτησης, τα έτη υποχρεωτικής φοίτησης και την αναλυτική βαθμολογία.
 4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 5. Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από τον εγγυητή που αφορά τα έξοδα της διαμονής του και ακριβές αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητος του ιδίου.
 6. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.
 7. Βεβαίωση από δημόσιο νοσοκομείο περί της υγείας του αιτούντος.
 8. Δύο φωτογραφίες κατά προτίμηση έγχρωμες και διαστάσεων τύπου διαβατηρίου.
 9. Βεβαίωση από τον Ασφαλιστικό του Φορέα από την οποία να προκύπτει ότι είναι ασφαλισμένος.
 10. Στην περίπτωση που ο αιτών / αιτούσα έχει κάποιο, μη ψυχικό και μη μεταδοτικό, νόσημα η αίτηση του υποχρεωτικά συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση τόσο των γονιών όσο και του θεράποντος ιατρού, ότι η Κρητική Εστία δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη.

 

Σε περίπτωση που η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για την εισαγωγή τους στην εκάστοτε σχολή καθυστερήσει, μετά την ανωτέρω ημερομηνία, τότε οι υποψήφιοι οικότροφοι οφείλουν να καταθέσουν το Πιστοποιητικό Σπουδών τους στην Κρητική Εστία εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των Σχολών.

 

Το Δ.Σ. κατά το στάδιο της αξιολόγησης των αιτήσεων μπορεί να ζητήσει από τους υποψήφιους συνέντευξη.

 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας, το Δ.Σ. σύμφωνα με τη ανωτέρω διαδικασία κρίνει και καταρτίζει τον πίνακα των νεοεισαγμένων, τον οποίο και ανακοινώνει δημόσια με κάθε πρόσφορο μέσο.

 

Οι εισαγόμενοι οφείλουν να ειδοποιήσουν ή να προσέλθουν στο Ίδρυμα, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την ανακοίνωση του σχετικού πίνακα εισαγωγής, διαφορετικά θεωρείται ότι δεν αποδέχονται την πρόκρισή τους και το Ίδρυμα μπορεί να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ειδοποίηση επιλαχώντων υποψηφίων για την κάλυψη των μη συμπληρωθέντων θέσων οικοτρόφων.

 

Η διαδικασία εισόδου για τους παλαιούς οικοτρόφους ορίζεται ως εξής:

Έως τις 30 Μαΐου εκάστου έτους οφείλουν να υποβάλλουν την αίτηση - δήλωση παραμονής και να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά που αφορούν τους νεοεισαγόμενους και αναφέρονται ανωτέρω.

 

Το Δ.Σ. μετά από έκφραση γνώμης επιτροπής που αποτελείται από τρία (3) μέλη του Δ.Σ. και η οποία θα προκρίνει τις υποψηφιότητες έχοντας υπόψη: τα χρόνια παραμονής στην Κρητική Εστία, την επιμέλεια, την επίδοση, την οικονομική κατάσταση, το ήθος και το πνεύμα συνεργασίας με το Δ.Σ. για την επίτευξη των σκοπών του Ιδρύματος, κρίνει τις αιτήσεις και καταρτίζει τον πίνακα των εισαγομένων, τον οποίο και παραπέμπει στο Δ.Σ. για επικύρωση.

 

Θα προβλέπεται η κράτηση θέσεων μέχρι 30% για τους νεοεισαγομένους στις Σχολές, ενώ κατά κανόνα δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφίων οικοτρόφων που παραμένουν στην Κρητική Εστία για διάστημα περισσότερο από τα υποχρεωτικά έτη των σπουδών τους. Εξαιρετικά, το Δ.Σ., με αιτιολογημένη απόφαση του μπορεί να παρατείνει για δύο ακόμη έτη την παραμονή σε σπουδαστές και φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. και για ένα ακόμα έτος την παραμονή των σπουδαστών στις λοιπές σχολές, που για λόγους, αντικειμενικής αδυναμίας δεν περάτωσαν τις σπουδές τους και διακρίνονται για την επιμέλεια, το ήθος και το πνεύμα συνεργασίας με το Δ.Σ. για την επίτευξη των σκοπών του Ιδρύματος.

 

Στην Κρητική Εστία δεν εισάγονται σπουδαστές που έχουν απομακρυνθεί από το Ίδρυμα στο παρελθόν με απόφαση του Δ.Σ. λόγω παράβασης του Κανονισμού Λειτουργίας.

 

Οι αιτήσεις των σπουδαστών που δεν έχουν όλα τα δικαιολογητικά και δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, επιστρέφονται και δεν υποβάλλονται στο Δ.Σ. για έγκριση.

 

Η Κρητική Εστία χορηγεί αντίγραφο του Κανονισμού Λειτουργίας της, καθώς και τα σχετικά έντυπα αιτήσεων και οδηγιών ως προς τα αναγκαία δικαιολογητικά.

 

Κατά την εισαγωγή του στο Ίδρυμα ο οικότροφος παραλαμβάνει αντίγραφο του Κανονισμού Λειτουργίας και υπογράφει υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται όλους τους όρους του και ότι θα τηρεί τις διατάξεις του όπως εκάστοτε ισχύουν.

 

ΑΡΘΡΟ 5ο

Οικονομικές Υποχρεώσεις Οικοτρόφων

 

Το ύψος της συμμετοχής των οικοτρόφων στις σχετικές δαπάνες του Ιδρύματος καθορίζεται ανά έτος και πάντα έγκαιρα ήτοι πριν από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους από το Δ.Σ. της Κρητικής Εστίας.

 

Οι δαπάνες διαμονής καταβάλλονται το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα εκτός από εκείνες του πρώτου μήνα που καταβάλλονται με την εισαγωγή του οικοτρόφου για τη διαμονή του στην Εστία. Αδικαιολόγητη καθυστέρηση καταβολής πέρα από μήνα δεν επιτρέπεται.

 

Εκτός από τις δαπάνες διαμονής ο οικότροφος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει με την είσοδο του στην Εστία και το ποσόν που καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος ως δικαίωμα εγγραφής του στους καταλόγους των οικοτρόφων της Κρητικής Εστίας.

 

Το χρηματικό αυτό ποσό της εγγραφής είναι ίσο με τη δαπάνη διαμονής ενός ακέραιου μήνα, καταβάλλεται μία φορά μόνο κατά την πρώτη εισαγωγή στην Κρητική Εστία, αφορά όσα χρόνια παραμείνει στην Κρητική Εστία ο οικότροφος και δεν επιστρέφεται.

 

Κάθε οικότροφος κατά την είσοδο του στην Εστία καταβάλλει επίσης χρηματικό ποσό ως εγγύηση για την αποκατάσταση ζημιών που δημιουργούνται όχι από τη συνηθισμένη χρήση. Το χρηματικό αυτό ποσό ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Κρητικής Εστίας.

 

Η εγγύηση επιστρέφεται στον οικότροφο μόνο κατά την ημέρα αναχώρησης του και αφού αφαιρεθεί η αξία των ζημιών που έχουν καταλογιστεί και έχουν προκληθεί από τον ίδιο. Αν όμως κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Ίδρυμα, διαπιστωθούν φθορές που δεν οφείλονται στη συνήθη χρήση αλλά προξενήθηκαν με υπαιτιότητα του οικοτρόφου και η δαπάνη αποκατάστασής τους υπερβαίνει το ποσό της εγγύησης που έχει καταβάλει, η αποκατάσταση βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο και είναι υποχρεωμένος να την καταβάλλει ευθύς αμέσως.

 

Οι οικότροφοι φροντίζουν να προστατεύουν την περιουσία και τα υλικά της Εστίας. Σε περίπτωση όμως ζημιάς ή υλικής απώλειας από οικοτρόφους που η ταυτότητα τους δεν έχει εξακριβωθεί η αποκατάσταση των ζημιών γίνεται σε βάρος του λογαριασμού που έχει δημιουργηθεί από το σύνολο των εγγυήσεων των οικοτρόφων.

 

Η αποτίμηση των ζημιών γίνεται από επιτροπή που αποτελείται από μέλη του Δ.Σ., αρμόδιο τεχνικό και τον Διευθυντή της Κρητικής Εστίας.

 

ΑΡΘΡΟ 6ο

Δικαιώματα Οικοτρόφων

 

Οι οικότροφοι έχουν το δικαίωμα ανενόχλητης μελέτης σε κατάλληλους και ενδεδειγμένους χώρους. Η Κρητική Εστία διαθέτει χώρους για την άνετη εξυπηρέτηση όλων των απαιτούμενων χρήσεων.

 

Για την καλύτερη όμως αξιοποίηση των χώρων αυτών συνιστά στους οικοτρόφους να χρησιμοποιούν για τη μελέτη τους τα σπουδαστήρια και τις βιβλιοθήκες. Τα υπνοδωμάτια είναι χώροι περισυλλογής, ηρεμίας και ύπνου. Θα πρέπει να αποφεύγεται η μελέτη σε αυτά, ιδιαίτερα όταν μάλιστα ενοχλούνται οι συγκάτοικοι και απαραιτήτως να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας. Τα καθιστικά και οι χώροι συνάθροισης είναι χώροι συντροφικότητας όχι μελέτης. Συνεπώς, πρέπει να αποφεύγεται η μελέτη σε αυτά και να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας.

 

Οι οικότροφοι έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης σκέψης και έκφρασης των φιλοσοφικών και πολιτικών ιδεών τους και της διοργάνωσης διαφόρων εκδηλώσεων, πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, ψυχαγωγικών, μορφωτικών στο χώρο της Εστίας, κατόπιν σχετικής αίτησης που θα υποβάλλουν και έγκρισης της από το Δ.Σ. Επίσης μπορούν να οργανώσουν τμήματα χορού, θεάτρου, μουσικής, αθλητισμού, εκδρομών και άλλων κοινωνικών και πολιτιστικών εκφράσεων.

 

Σε καμία περίπτωση όμως οι ανωτέρω ενέργειες δεν πρέπει να θίγουν και να εκθέτουν το κύρος του Ιδρύματος.

 

Κάθε οικότροφος σαν άτομο ή σαν ομάδα έχει το δικαίωμα της άμεσης αναφοράς προς το Δ.Σ. της Κρητικής Εστίας. Οι οικότροφοι για κάθε προσωπικό ή μη θέμα μπορούν να αναφέρονται άμεσα στο Διευθυντή ή τον Πρόεδρο του Ιδρύματος ή εγγράφως στο Δ.Σ.

 

Κάθε παράλληλη ενέργεια ή ανάμειξη προσώπων εκτός του Δ.Σ. αποτελούν πειθαρχικό παράπτωμα.

 

Οι οικότροφοι δεν έχουν την υποχρέωση να συμμετέχουν στις πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Κρητικής Εστίας, οφείλουν όμως να σέβονται τις δραστηριότητες αυτές και να προστατεύουν την ανενόχλητη συμμετοχή των συνοικοτρόφων τους.

 

Η Κρητική Εστία παρέχει στους σπουδαστές όλα τα μέσα για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του χρόνου σπουδών τους. Έχει όμως την αξίωση να ανταποκρίνοται στις ακαδημαϊκές και σπουδαστικές υποχρεώσεις τους, να παρακολουθούν κανονικά τα μαθήματα, να συμμετέχουν στις εξετάσεις και γενικότερα να επιδεικνύουν τη προσήκουσα επιμέλεια.

 

Η Κρητική Εστία με κανένα τρόπο δεν ανέχεται φαινόμενα προσχηματικών σπουδών. Για το λόγο αυτό ο Διευθυντής του Ιδρύματος μπορεί οποτεδήποτε να ζητήσει από τους οικοτρόφους να προσκομίσουν, εντός εύλογης προθεσμίας, πιστοποιητικά κανονικής φοίτησης.

 

Η Κρητική Εστία δεν αναμιγνύεται βέβαια στη προσωπική και κοινωνική ζωή των οικοτρόφων εκτός των οικοτροφείων της. Απαιτεί όμως από αυτούς συμπεριφορά εν γένει που δεν εκθέτει το όνομα του Ιδρύματος στους φίλους αυτού και εν γένει στη κοινή γνώμη.

 

ΑΡΘΡΟ 7ο

Επισκέψεις

 

Οι οικότροφοι μπορούν να δέχονται επισκέψεις τρίτων από τις 10.00 π.μ. μέχρι τις 11.00 μ.μ. Τα στοιχεία της ταυτότητας των επισκεπτών θα καταχωρούνται στο βιβλίο επισκεπτών που βρίσκεται στο θυρωρείο και η αστυνομική ταυτότητα θα παραμένει σε αυτό μέχρι την αποχώρηση του επισκέπτη.

 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επισκέψεις μπορούν να πραγματοποιηθούν έπειτα από συνεννόηση τους με το Διευθυντή και μέχρι τις 2 μ.μ. με προσωπική ευθύνη τους μόνο στο κυλικείο ή στους κοινόχρηστους χώρους που καθορίζονται από τον Διευθυντή με τη βασική προϋπόθεση να μη προκαλείται διατάραξη της κοινής ησυχίας και της μελέτης των άλλων οικοτρόφων.

 

Σε περίπτωση γιορτής οικοτρόφου επιτρέπονται επισκέψεις στα δωμάτια μέχρι τις 2ας πρωινής ύστερα από έγκριση σχετικής αίτησης από το Διευθυντή. Η αίτηση θα έχει υποβληθεί στο Διευθυντή τουλάχιστον δύο μέρες πριν την ημερομηνία επίσκεψης. Με την αίτηση ο οικότροφος θα αναλαμβάνει την υποχρέωση και την ευθύνη αποφυγής κάθε βλάβης, ρύπανσης, θορύβου ή όχλησης προς άλλους οικοτρόφους ή τους περιοίκους. Η παράβαση αποτελεί σοβαρό παράπτωμα..

 

Αλληλοεπισκέψεις στα δωμάτια οικοτρόφων πρέπει να αποφεύγονται κατά τις ώρες της κοινής ησυχίας και δεν επιτρέπονται πέραν της 12ης νυκτερινής.

 

Η διανυκτέρευση τρίτων προσώπων στα υπνοδωμάτια των οικοτρόφων, ρητώς απαγορεύεται και συνεπάγεται αυστηρές κυρώσεις.

 

ΑΡΘΡΟ 8ο

Άλλες Διατάξεις

 

Η Εστία παρέχει εντευκτήριο, βιβλιοθήκη, τραπεζαρία, εκθεσιακούς χώρους και αίθουσα διαλέξεων. Στον οικότροφο παρέχονται τα είδη κλινοστρωμνής από την Κρητική Εστία που αναλαμβάνει και το σχετικό πλύσιμο. Για τα υπόλοιπα ατομικά του είδη έχει υποχρέωση να φροντίζει ο ίδιος.

 

Ο οικότροφος κατά την είσοδο του στην Εστία υπογράφει δήλωση παραλαβής του δωματίου και των σκευών για τα οποία ευθύνεται, υποχρεούμενος να τα παραδώσει κατά την αποχώρηση του σε όποια κατάσταση τα παρέλαβε. Κάθε βλάβη ή φθορά πέρα από τη συνήθη χρήση τον επιβαρύνει.

 

ΑΡΘΡΟ 9ο

Υποχρεώσεις των Οικοτρόφων

 

Οι οικότροφοι που διαβιούν στην Κρητική Εστία οφείλουν:

 1. Να σέβονται την προσωπικότητα εκείνων που διαμένουν ή εργάζονται στο Ίδρυμα και να συμπεριφέρονται προς όλους με ευπρέπεια, κοσμιότητα, ευγένεια και ήθος.
 2. Να έχουν ευπρεπή εμφάνιση και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια πολιτιστικών εκδηλώσεων που διενεργούνται στο Ίδρυμα.
 3. Να έχουν ικανοποιητική επίδοση στις σπουδές τους και να προσκομίζουν αναλυτική βαθμολογία κατά έτος.
 4. Να αποφεύγουν την δημιουργία θορύβου στα δωμάτια και τους κοινόχρηστους χώρους ιδιαίτερα κατά τις ώρες της κοινής ησυχίας.
 5. Να μετέχουν αν επιθυμούν στις διάφορες δραστηριότητες και εκδηλώσεις του Ιδρύματος με την επιβαλλόμενη συναίσθηση ευθύνης που πρέπει να τους διακρίνει σαν πνευματικούς ανθρώπους.
 6. Να τηρούν καθαρή γενικά και καλαίσθητη την εμφάνιση του δωματίου τους και των κοινοχρήστων χώρων. Να διευκολύνουν τον τακτικό έλεγχο του δωματίου τους από τα αρμόδια όργανα και να αποδέχονται την καθημερινή παρακολούθηση της ευταξίας και καθαριότητας από το Διευθυντή του Ιδρύματος, περιλαμβανομένης της επίσκεψης στα υπνοδωμάτια όποτε το κρίνει αυτός σκόπιμο, με την παρουσία του οικοτρόφου.
 7. Να παραδίδουν κατά την αναχώρηση τους τα δωμάτια τους και τα μέσα σ΄ αυτά έπιπλα και άλλα είδη σε όποια κατάσταση τα παρέλαβαν.
 8. Να διευκολύνουν το έργο των οργάνων της Κρητικής Εστίας ύστερα από προειδοποίηση προκειμένου να γίνει αναγκαία επιθεώρηση ή επισκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων.
 9. Να φροντίζουν να επιστρέφουν στην Κρητική Εστία μέχρι της ώρας που καθορίζεται από τη Διεύθυνση. Σε περίπτωση που προγραμματίζουν εκδρομή ή διανυκτέρευση εκτός της Εστίας οφείλουν να υποβάλουν έγγραφη ενημέρωση στο Διευθυντή ή τον Πρόεδρο σε απουσία του Διευθυντή, στην οποία θα αναφέρουν το χρόνο απουσίας τους.
 10. Να συνεργάζονται με όλο το προσωπικό της Κρητικής Εστίας με σκοπό τη σωστή λειτουργία των υπηρεσιών της και την ομαλή λειτουργία του Ιδρύματος.
 11. Να τοποθετούν οι ίδιοι σε σακούλες τα απορρίμματα τους στους κάδους σκουπιδιών που βρίσκονται εκτός των κτιρίων.
 12. Να παραδίδουν το κλειδί του δωματίου στο θυρωρείο κατά την αποχώρηση τους από την Εστία. Απαγορεύεται η δημιουργία δεύτερου κλειδιού εκτός εάν υπάρχει η έγγραφη συναίνεση της Διεύθυνσης της Κρητικής Εστίας.
 13. Να ενημερώνουν εγγράφως το Διευθυντή της Κρητικής Εστίας για την ημέρα της οριστικής αποχώρησης τους από την Εστία.

 

Σε περίπτωση συστηματικής παράληψης ή μη τήρησης των ανωτέρω υποχρεώσεων ο Διευθυντής δύναται να εισηγείται στο Δ.Σ. του Ιδρύματος την επιβολή κυρώσεων.

 

ΑΡΘΡΟ 10ο

΄Άλλες Υποχρεώσεις των Οικοτρόφων

 

Μέσα στην Κρητική Εστία δεν επιτρέπεται:

 1. Ο προσηλυτισμός σε οποιοδήποτε δόγμα, θρησκεία, αίρεση ή κόμμα.
 2. Η χρήση ραδιοφώνων και τηλεοράσεων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να παρενοχλείται η μελέτη των άλλων οικοτρόφων και διαταράσσεται η ησυχία τόσο των οικοτρόφων όσο και των περιοίκων.
 3. Η αναγραφή συνθημάτων και τοιχοκόλληση εικόνων και αφισών στους κοινόχρηστους χώρους. Η διακόσμηση των δωματίων είναι στην ελεύθερη κρίση των οικοτρόφων με τον όρο να μη δημιουργούνται ζημιές και να προκύπτουν δαπάνες επισκευών.
 4. Η χαρτοπαιξία και γενικά τα τυχερά παιχνίδια ως και η κατάχρηση οινοπνευματωδών ποτών.
 5. Το κάπνισμα σε όλους τους χώρους.
 6. Η ανταλλαγή δωματίων μεταξύ οικοτρόφων χωρίς την άδεια του Διευθυντή ως και η μετακίνηση από τη θέση των επίπλων που είναι τοποθετημένα σ’ αυτά. Οι οικότροφοι δεν τοποθετούν στα υπνοδωμάτια ή οπουδήποτε αλλού δικά τους έπιπλα.
 7. Η οποιαδήποτε παρενόχληση των περιοίκων καθώς και το κρέμασμα ενδυμασιών ή άλλων αντικειμένων στην πρόσοψη του Ιδρύματος.
 8. Η διακόσμηση των υπνοδωματίων με γλάστρες και λουλούδια.
 9. Η φιλοξενία κατοικίδιων ζώων στα κτίρια και στον περιβάλλοντα χώρο.
 10. Η τοποθέτηση τροχοφόρων στο Ίδρυμα.
 11. Η τοποθέτηση δικών τους συσκευών που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο το χώρο του Οικοτροφείου, λ.χ. θερμαντικά σώματα, γκαζάκια κτλ.
 12. Η τοποθέτηση επικρεμάμενων αντικειμένων στους τοίχους των δωματίων και ιδιαίτερα η ανάρτηση αφισών και εγγράφων με κάρφωμα.
 13. Το μαγείρεμα στα υπνοδωμάτια, στα μπαλκόνια σε οποιοδήποτε κοινόχρηστο χώρο και εν γένει οπουδήποτε πέρα του μαγειρείου.
 14. Η αποθήκευση τροφίμων στα δωμάτια.
 15. Το άπλωμα των ρούχων στα υπνοδωμάτια, στους κοινόχρηστους χώρους στα μπαλκόνια και στα παράθυρα.
 16. Η ρίψη αντικειμένων από τα παράθυρα και τα μπαλκόνια.
 17. Η είσοδος μικροπωλητών, ταχυμεταφορέων και άλλων επισκεπτών άνευ αδείας στο Οικοτροφείο πέραν του χώρου υποδοχής της Εστίας.

 

ΑΡΘΡΟ 11ο

Πυρασφάλεια

 

Οι οικότροφοι υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις υπάρχουσες οδηγίες πρόληψης και καταστολής πυρκαϊάς. Η συμμετοχή τους στο σχέδιο πυρασφάλειας ή εκκένωσης της Κρητικής Εστίας λόγω σεισμού ή πυρκαγιάς είναι υποχρεωτική και οφείλουν να μάθουν τη χρησιμοποίηση των μέσων καταστολής πυρκαγιάς.

 

ΑΡΘΡΟ 12ο

Φύλαξη Χρημάτων και Τιμαλφών

 

Οι οικότροφοι μπορούν να καταθέτουν χρήματα και τιμαλφή με αντίστοιχη απόδειξη στο Διευθυντή του Ιδρύματος. Το ΄Ιδρυμα δεν έχει καμία ευθύνη για απώλεια χρημάτων και τιμαλφών που δεν παραδόθηκαν σ΄ αυτό για φύλαξη.

 

ΑΡΘΡΟ 13ο

Διαμονή Συγγενών Οικοτρόφων

 

Η διαμονή μη οικοτρόφων στην Εστία απαγορεύεται. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφ΄ όσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια επιτρέπεται η διαμονή των γονέων τους και μέχρι τρείς (3) ημέρες.

 

Η έγκριση, η διάρκεια και οι ειδικότεροι όροι της παραμονής καθορίζονται σε κάθε περίπτωση με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. της Κρητικής Εστίας ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή και αφού έχει προηγηθεί αίτηση από τον ενδιαφερόμενο.

 

ΑΡΘΡΟ 14ο

Μέτρα για την Εύρυθμη Λειτουργία της Κρητικής Εστίας

 

Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων αυτού του Κανονισμού Λειτουργίας λαμβάνονται τα παρακάτω μέτρα από τη Διεύθυνση.

 1. Προφορική παρατήρηση στον οικότροφο
 2. Έγγραφη επίπληξη στον οικότροφο
 3. Έγγραφη προειδοποίηση απομάκρυνσης από την Κρητική Εστία
 4. Απομάκρυνση από την Κρητική Εστία

 

Οι δύο πρώτες ποινές επιβάλλονται από τον Διευθυντή και οι δύο τελευταίες από το Δ.Σ. Σε όλες τις περιπτώσεις όμως πρέπει να ενημερώνεται το Δ.Σ. της Κρητικής Εστίας.

 

Σε κάθε περίπτωση γνωστοποιείται στον οικότροφο ο λόγος για τον οποίο θεωρείται υπαίτιος και του δίνεται η δυνατότητα απολογίας. Κάθε παράβαση καταγράφεται σε ειδικό βιβλίο που τηρείται με ευθύνη του Διευθυντή.

 

ΑΡΘΡΟ 15ο

Απομάκρυνση Οικοτρόφων από την Κρητική Εστία

 

Οι οικότροφοι απομακρύνονται από την Κρητική Εστία εφόσον:

 1. Προβαίνουν σε ενέργειες που θίγουν την αξιοπρέπεια του ατόμου ή παραβίασαν μεμονωμένα ή κατ΄ επανάληψη τον Κανονισμό Λειτουργίας της Κρητικής Εστίας.
 2. Με ενέργειες ή εκφράσεις θίγουν την τιμή και την υπόληψη και τα από την αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας απορρέοντα δικαιώματα άλλου οικοτρόφου ή του προσωπικού της Κρητικής Εστίας ως και του κύρους της Κρητικής Εστίας ως πνευματικού Ιδρύματος και των μελών του Δ.Σ.
 3. Με την όλη συμπεριφορά τους, όπως προκύπτει από συγκεκριμένες πράξεις ενοχλούν ή εμποδίζουν συστηματικά και κατ΄ επανάληψη τη μελέτη και την άνετη και κανονική διαβίωση των υπολοίπων οικοτρόφων.
 4. Έχασαν για οποιοδήποτε λόγο την ιδιότητα του φοιτητή ή σπουδαστή.
 5. Δεν εκπληρώνουν όπως προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό τις προς την Κρητική Εστία οικονομικές τους υποχρεώσεις.
 6. Σε περίπτωση λόγων υγείας που δημιουργούν κίνδυνο για τους ίδιους ή και για την υγεία των άλλων οικοτρόφων.
 7. Σε κάθε περίπτωση που το Δ.Σ. με αιτιολογημένη απόφαση του ήθελε κρίνει αναγκαία την απομάκρυνση του οικοτρόφου.

 

ΑΡΘΡΟ 16ο

Διαδικασία Απομάκρυνσης από την Κρητική Εστία

 

Η διαδικασία απομάκρυνσης από την Κρητική Εστία κινείται από το Δ.Σ. ύστερα από εισήγηση του Προέδρου ή του Διευθυντού. Το Δ.Σ. αποφασίζει αν συντρέχουν οι λόγοι ώστε ο οικότροφος να απομακρυνθεί από το ΄Ιδρυμα.

 

Εάν αποφασίσει θετικά, τούτο γνωστοποιείται στον οικότροφο κατά τρόπο σαφή και συγκεκριμένο και του παρέχεται προθεσμία δέκα (10) ημερών για να αιτιολογήσει την εν λόγω συμπεριφορά του.

 

Η τελική απόφαση λαμβάνεται από το Δ.Σ. σε συνεδρίαση στην οποία έχει δικαίωμα να παρίσταται ο κρινόμενος.

 

Η απόφαση εκδίδεται και με την συνεκτίμηση κάθε άλλου σχετικού στοιχείου. Κατόπιν τούτου η απομάκρυνση του οικοτρόφου λαμβάνει χώρα μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ανακοίνωση της με κάθε νόμιμο μέσο.

 

Ο απομακρυνόμενος πρέπει να παραδώσει το δωμάτιο του και τα είδη με τα οποία είναι χρεωμένος και να τακτοποιήσει τις οικονομικές ή άλλες υποχρεώσεις του με τη Διεύθυνση του Ιδρύματος.

 

ΑΡΘΡΟ 17ο

Απονομή Διακρίσεων και Βραβείων

 

Το Δ.Σ. με αιτιολογημένη απόφαση του απονέμει ηθικές διακρίσεις σε οικοτρόφους, φοιτητές και σπουδαστές που διακρίθηκαν για το ήθος, την επιμέλεια, τη δραστηριότητα τους και τη συνεργασία τους με το Δ.Σ. για την επιτυχία των σκοπών της Κρητικής Εστίας. Η ηθική διάκριση μπορεί να συνοδεύεται και από βραβεία χρηματικά.

 

ΑΡΘΡΟ 18ο

Περίοδοι Λειτουργίας της Κρητικής Εστίας

 

Τα Οικοτροφεία της Κρητικής Εστίας λειτουργούν συνέχεια κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ενώ παραμένουν κλειστά δεκαπέντε (15) ημέρες τα Χριστούγεννα, δεκαπέντε (15) ημέρες το Πάσχα και σαράντα πέντε (45) ημέρες με τη λήξη του διανυόμενου και έως την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους.

 

Οι οριστικές ημερομηνίες ορίζονται κάθε έτος με απόφαση του Δ.Σ. της Κρητικής Εστίας.

 

ΑΡΘΡΟ 19ο

Τελευταίες Διατάξεις

 

 1. Αυτός ο Κανονισμός ισχύει μέχρι την τροποποίηση του που μπορεί να γίνει μόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο.
 2. Ο προσερχόμενος στην Κρητική Εστία οικότροφος παραλαμβάνει αντίγραφο του Κανονισμού, τον αποδέχεται ανεπιφύλακτα στο σύνολο του, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να τηρεί τις διατάξεις του, όπως εκάστοτε ισχύουν.

 

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009

Απόφαση Δ.Σ. 19/19.10.2009

 

4000+
ΦΟΙΤΗΤΕΣ
01

Pharetra nulla.

Viverra vitae feugiat in elit pretium. Consectetur enim praesent tellus elementum.
02

Vestibulum.

Vel sit nisl dolor, sit pellentesque nisl facilisi aenean mattis. Hendrerit nunc volutpat lacus et pellentesque.
03

Condimentum.

Mattis id sit ultrices integer faucibus. Nulla molestie eget enim rutrum ullamcorper eget.
BeArchitect

Fermentum magna sagittis facilisi neque. Aenean mattis habitant viverra cursus eget.